ENG

ყურადღება სიახლე!


კონკურსი - ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში, გულიას მოედნის განვითარების ქალაქგეგმარებით კონცეფციაზე.

კონკურსის მიზანს წარმოადგენს ღია კონკურსის გზით კონცეფციის დონეზე საპროექტო ტერიტორიის (იხ. სქემა #1) სივრცით-მოცულობითი და  სატრანსპორტო განვითარების ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა.

კონკურსის ამოცანაა გამოავლინოს საპროექტო ტერიტორიის სივრცით-გეგმარებითი მოწყობის საუკეთესო კონცეფცია, რაც საფუძვლად დაედება შემდგომ ეტაპზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის ან გეგმების დამუშავებას.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს, გარდა საკონკურსო კომისიის წევრებისა;

კონკურსის არეალია ქ. თბილისი, გულიას მოედნის მიმდებარე ტერიტორია.

სატრანსპორტო გადაწყვეტებისათვის საპროექტო არეალს განსაზღვრავს კონკურსის მონაწილე. რეკომენდირებულია არეალი მოიცავდეს: ბაგრატიონის, დოდაშვილის, გულიას მოედნებს და გორგასლის ქუჩის სანაპიროსთან განშტოებამდე ტერიტორიას (იხ. სქემა #3).

საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს საზოგადოებრივ–საქმიან ზონას.

მოედნის მოცულობით–sი სივრცითი გადაწყვეტებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას:
  ა)  მოედნის სამხრეთ-დასავლეთით  მდებარე 50-იან წლებში აშენებული საცხოვრებელი სახლის შესაძლო შენარჩუნება;
ბ) მოედნის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, დიმიტრი გულიას და ვახტანგ გორგასლის მაგისტრალს შორის მდებარე, მოედნის მრავალსართულიანი  საზოგადოებრივი ნაგებობის  დემონტაჟი ან რეკონსტრუქცია;
    გ)  არსებული მიწისქვეშა სივრცის პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება.

მდ. წავკისისწყლის ხევის შესაძლო აღდგენის  შემთხვევაში მოედნის მოცულობით-სივრცითმა და გეგმარებითმა გადაწყვეტამ ხელი არ უნდა შეუშალოს მასთან ორგანულ  რეკრეაციულ  კავშირს. 
 
პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს და უზრუნველყოფდეს მოედნის ძველი და ახალი სილუეტების ორგანულ ერთიანობას შემდეგი ხედვის წერტილებიდან (იხ. დანართი 4):

ა) თაბორის მთის დასავლეთ ფერდის მაღალი ნიშნულებიდან (ფოტო #1);
ბ) გულიას მოედნის შიდა სივრციდან (ფოტო #2);
გ) დოდაშვილის მოედნიდან (ფოტო #3);
დ) დოლაბაურის ქუჩის და მიმდებარე განაშენიანების ფლატედან (ფოტო #4).

სასურველია, გულიას მოედნის სატრანსპორტო კვანძის დაგეგმვა ისე, რომ მაქსიმალურად მოხდეს არსებული სატრანსპორტო მოედნის განტვირთვა ტრანზიტული ნაკადებისგან. სატრანსპორტო გადაწყვეტილების მიღებისას არ არის სავალდებულო გათვალისწინებულ იქნეს თბილისი - რუსთავის საპროექტო გზის კონფიგურაცია საკონკურსო ტერიტორიის "სატრანსპორტო გადაწყვეტილების საპროექტო არიალის" საზღვრებში.

საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული მაგისტრალური საინჟინრო ქსელების მიმართ გათვალისწინებულ იქნას გასხვისების ზონები.

გზისა და განაშენიანების სტრუქტურის დაგეგმარებისას გათვალისწინებულ იქნას ტერიტორიაზე არსებული რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო საზღვრები და საჭიროების შემთხვევაში გათვალისწინებულ იქნას მათი  კორექტირება.ღონისძიება დედლაინი
1 განაცხადების მიღება-რეგისტრაცია კონკურსის გამოცხადების დღიდან 2011 წლის 21 თებერვლის ჩათვლით
2 განაცხადების განხილვა განაცხადების მიღება-რეგისტრაციის დასრულებიდან არა უგვიანეს ორი თვის განმავლობაში
3 კონკურსის შედეგების გამოცხადება განაცხადების მიღება-რეგისტრაციის დასრულებიდან არა უგვიანეს ორი თვის განმავლობაში
4 დაჯილდოვება განაცხადების მიღება-რეგისტრაციის დასრულებიდან არა უგვიანეს ორი თვის განმავლობაში


დამატებითი ინფორმაცია საკონკურსო პირობების შესახებ შესაძლებელია იხილოთ სამსახურის ვებ. გვერდზე architect.tbilisi.gov.ge.


მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ

სამედიცინო ცენტრს "მედკო" და „საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციას“ შორის

გამოცხადებულია შესყიდვების მისიაში მონაწილეობისთვის დოკუმენტების მიღება, რომელიც 22-25 ოქტომბერს იქნება ორგანიზებული!

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს შემსყიდველთა განაცხადების მიღებას შესყიდვულ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 22-25 ოქტომბერს.

ქართული თანამედროვე საცხოვრისი

“Style” და AAG 11დან 14 აპრილის ჩათვლით წარმოგიდგენთ საინტერესო პროექტებს “Caucasus Build 2019” გამოფენაზე პავილიონში - N5

HoReCa Workshop в Милане – итоги первых пяти лет. Новый курс 24-28 июля

Курс-интенсив в Милане HoReCa Workshop – Project, Design & Marketing по проектированию ресторанов и отелей в январе этого года отпраздновал свой первый мини-юбилей

ყურადღება კონკურსი!

სადგურის ესკიზური პროექტის შერჩევის და სამომავლოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით კომპანია აცხადებს კონკურსს.

ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსი ''თბილისი"

კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ლიტერატურის, მუსიკის, ფერწერის, არქიტექტურისა და ხელოვნების სხვა დარგში მოღვაწე პირების შემოქმედებით აქტივობას, პროფესიულ ზრდასა და ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენასა და წახალისებას, ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების დანერგვასა და საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას.

В Милане, столице дизайна, программа на русском языке для архитекторов “HoReCa Design - Hotel Restaurant Cafè”

В 2015 году продолжается инновационный цикл курсов на русском языке “HoReCa Design – Hotel Restaurant Cafè.

Воркшоп на русском языке для архитекторов

С 1 по 5 декабря в Милане, столице дизайна, пройдет десятый воркшоп на русском языке для архитекторов, посвященный эволюции общественного интерьера сферы досуга “HoReCa Design - Hotel Restaurant Cafè”, при POLI.design – консорциуме Politecnico di Milano.

Милане продолжаются инновационные курсы на русском языке для архитекторов

В декабре прошлого года в Милане с успехом прошел уже седьмой по счету воркшоп цикла инновационных курсов на русском языке “Horeca Design – Hotel Restaurant Cafè.

გამოფენა

2013 წლის 5 აპრილს ,, არქიტექტორთა კლუბის ,, გალერეაში დავით თომაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიმართა.

1 2 3 4 5

სიახლე:
გაერთიანდით არქიტექტორთა კლუბში და ასოციაციის წევრად ონლაინ რეჟიმში და შექმენით თქვენი გვერდი
Interview with Oliviero Godi was taken for Style magazine by Nikoloz Lekveishvili and Aleksi Javakhishvili

Copyright (C) 2009 Style Magazine